Teaching > My Portfolio

Ninety-nine point forty-four
Ninety-nine point forty-four
Slip cast porcelain
20.5"x24"x2"
2014